DISCLAIMER

Meteo Tuitjenhorn


Door gebruik te maken van deze site verklaart u zich akkoord met ons reglement zoals hieronder beschreven
 
 
Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld voor informatie in het algemeen. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies door derden. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Meteo Tuitjenhorn zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen en apparatuur die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Meteo Tuitjenhorn beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Evenmin kan Meteo Tuitjenhorn garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, maar wordt daar zoveel mogelijk na gestreefd.
 
Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik van deze website of gegevens die telefonische of per e-mail of uit presentaties zijn verstrekt. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van materiaal dat verstrekt wordt per mail e/o telefoon als mede op deze website en de werking van deze website inclusief de gepubliceerde data van het weerstation.
Meteo Tuitjenhorn doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die op deze website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. Meteo Tuitjenhorn wijst hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval is Meteo Tuitjenhorn aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van- of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze website beschikbaar gestelde informatie.
 
Beelden, afbeeldingen, data downloads

Het is niet toegestaan dat er streams of automatische downloads worden gemaakt van afbeeldingen, webcambeelden of weerdata die op de site van Meteo Tuitjenhorn worden gepresenteerd die de limiet van 1GB per maand per IP adres te boven gaan. Indien data overusage wordt geconstateerd en Meteo Tuitjenhorn hier schade van ondervind zal een aansprakelijkheid procedure worden gestart en/of aangifte worden gedaan tegen die gebruiker die zich hier aan schuldig maakt met als doel de ontstane schade te verhalen. Het IP adres van desbetreffende adres zal vanaf het moment van constatering blijvend worden geblokkeerd.
 
Koppelingen naar site's van derden

Deze website bevat koppelingen naar websites. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Meteo Tuitjenhorn heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen.
 
Auteursrechten

Meteo Tuitjenhorn heeft geen commerciële belangen, de website van Meteo Tuitjenhorn is hobbymatig opgezet en wordt als zodanig onderhouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt - in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meteo Tuitjenhorn.
 
Gegevens verstrekking

Alle data verzamelt door Meteo Tuitjenhorn wordt elektronisch opgeslagen. Meteo Tuitjenhorn kan deze gedetailleerde data verstrekken aan belanghebbenden. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding. Zonder vergoeding worden geen gegevens verstrekt. Aan verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Afbeeldingen

Alle beeldmateriaal op de foto pagina is eigendom van Meteo Tuitjenhorn, het is niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming dit materiaal openbaar te maken. Afbeeldingen van derden worden alleen met schriftelijke toestemming en bronvermelding geplaatst. Er kunnen, onbedoelt afbeeldingen opgenomen zijn op de website van Meteo Tuitjenhorn waar auteursrechten van derden op kunnen rusten. Mocht u informatie hebben over rechthebbenden, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met meteotuitjenhorn(@)icloud.com
 
Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
 
Wijzigingen

Meteo Tuitjenhorn behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient daarom aanbeveling om deze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Dit reglement betreft de gehele overeenkomst tussen Meteo Tuitjenhorn en de gebruiker van onze website en geldt als zodanig behoudens schriftelijke wijzigingen ondertekend door Meteo Tuitjenhorn en de gebruiker.

Op dit reglement is het Nederlands Recht van toepassing. Indien enig voorschrift in dit reglement door de rechter ongeldig wordt verklaard blijven de overige voorschriften onverminderd van toepassing.
 
 
 
AUTEURSRECHT. © 2024 Meteo Tuitjenhorn,Tuitjenhorn Nederland. Alle rechten voorbehouden.